RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów


2. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wyznaczyło Inspektora ds. Ochrony danych osobowych Mariusza Figurę, z  którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu ido_ckiw@kultura.andrychow.eu


3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:


a) W celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493), w celu realizacji obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz w celu realizacji zadań określonych Statutem Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – art.  ust. 1 lit. c RODO.
b) W celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji  działalności Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.


4. odbiorcami powyższych danych osobowych będą:
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
– banki – w zakresie obsługi płatności,
– operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,


5. Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.


6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.


7. Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.


8. Podanie  danych osobowych jest:
– Dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych brak jest możliwości udziału w organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie akcjach.