Zasady organizacyjne

Rozdział I

1. Organizatorem XXIV Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich ODEON jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal ma charakter otwarty i konkursowy. Jest częścią składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 23-30 marca 2017 r.
3. Festiwal odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, w terminie 25 marca 2017 r.

Rozdział II


1. Cele Festiwalu:
– prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich,
– promocja twórczości teatralnej,
– wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Festiwalu,
– nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów pomiędzy zespołami teatralnymi,
– uczestnictwo w tworzeniu nowych form pracy teatralnej.
2. Do części konkursowej mogą być zgłaszane spektakle teatralne amatorskich zespołów, których członkowie ukończyli 18 rok życia. Regulamin dopuszcza udział zespołów, których członkowie są studentami szkół teatralnych.

3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i obecnością na Festiwalu.
4. Festiwal składać się będzie z prezentacji konkursowych, omówień Jury, warsztatów, spotkań integracyjnych.
5. Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora, które przyzna do ustalenia nagrody finansowe. Kwota do podziału 5 000 zł.

Rozdział III


1.Warunki uczestnictwa:

– podstawą zgłoszenia na Festiwal jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia oraz nagrania dokumentalnego DVD ze spektaklem (plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich lub montażowych) do 8 marca 2017 r. na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów 
z dopiskiem „Odeon”
lub drogą mailową: aneta.lachendro@kultura.andrychow.euRegulamin i Karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/wiosna

2. Organizator powoła Komisję Artystyczną, która na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikuje do konkursu maksymalnie 6 spektakli.
3. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do 14 marca 2017 r.
4. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są potwierdzić swoją obecność na Festiwalu do 17 marca 2017 r.
5. Zespoły zakwalifikowane wezmą udział w całym Festiwalu, tj. 25 marca 2017 r.
6. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna (od teatru dramatycznego poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczne, performance, teatry uliczne, kabarety, monodramy, itd.) i uzależniona wyłącznie od wrażliwości i zainteresowań twórców.
7. Maksymalny czas montażu i demontażu scenografii: 30 minut.
8. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 60 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
9. Prezentacje odbędą się w miejscu wybranym przez twórców w porozumieniu z Organizatorem.


Możliwe miejsca prezentacji:


– Miejski Dom Kultury – scena pudełkowa o wymiarach: szerokość 7 m, głębokość 12 m, wysokość 5 m, sala mieści około 350 widzów,
– scena plenerowa przy Pałacu Bobrowskich o wymiarach: szerokość 17 m, głębokość 8,5 m,
– w przypadku teatrów ulicznych mile widziana jest gra w plenerze (Park Miejski, Plac Mickiewicza).
10. Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Szczegółowych informacje odnośnie dostępnego sprzętu udziela Dariusz Bogunia te. 33 875 31 05. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych.
11. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu
i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, spowodowane z winy występującego zespołu, pokrywane będą przez dany zespół.
12. Kolejność występów ustala Organizator.
13. Zespoły zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych, występów zaproszonych gości oraz planem warsztatów.
14. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów podczas ogłoszenia werdyktu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami (foto/video/audio) podczas prezentacji konkursowych i warsztatów oraz spotkań integracyjnych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
16. Ważne! Zespoły wysyłając zgłoszenie do kwalifikacji proszone są o załączenie materiałów informacyjno-reklamowych grupy.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu.
18. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu, powszechnych norm kultury i współżycia społecznego i braku zasad fair play, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Festiwalu.
Rozdział IV
1. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/wiosna nie później niż 15 marca 2017 r. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych/występów zaproszonych gości.
2. Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do 20 marca 2017 r., uregulować opłatę akredytacyjną w wysokości 30 zł/od osoby, płatną przelewem na konto Organizatora:
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata wpisowa ODEON 2017 + nazwa zespołu”.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić Organizatorowi w dniu przyjazdu.
3. Koordynatorem Festiwalu jest Aneta Lachendro, tel. 33 432 26 12, aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu

Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu w porozumieniu z Jury.

Kliknij TUTAJ !

Pobierz plik zbiorczy
regulaminów i kart zgłoszeń