Zasady organizacyjne

Rozdział I

1. Organizatorem VII Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży „Kocioł Teatralny” jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal ma charakter otwarty i konkursowy. Jest częścią składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 23-30 marca 2017 r.
3. Festiwal odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, w terminie 28-30 marca 2017 r.


Rozdział II


1. Cele Festiwalu:
– prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich,
– promocja twórczości teatralnej,
– wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań,
– nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów zespołów teatralnych,
– szukanie nowych form pracy teatralnej.
2. Festiwal teatralny adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.
3. W Festiwalu biorą udział tylko grupy amatorskie. Zespoły profesjonalne mogą wystąpić
w charakterze gościa zaproszonego.
4. W Festiwalu mogą wziąć udział teatry żywego planu (dramatyczne), teatry ruchu, teatry piosenki, teatry lalki i maski, itp.
5. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
i deklaracją obecności na Festiwalu.
6. Wszystkie prezentacje oceni Jury, które przyzna dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Werdykty Jury są niepodważalne i ostateczne.
7. Festiwal składać się będzie z prezentacji konkursowych oraz ich omówień dla instruktorów i uczestników, warsztatów, spotkań integracyjnych. Obecność na warsztatach
i omówieniach jest obowiązkowa.
8. Z każdym zespołem (poza instruktorem) na Festiwalu powinien być obecny opiekun lub wychowawca odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.

Rozdział III


1.Warunki uczestnictwa:
– podstawą zgłoszenia na Festiwal jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia oraz nagrania DVD ze spektaklem
 (plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich lub montażowych) do 8 marca 2017 r. na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów 
zdopiskiem „Kocioł”
lub droga mailową: aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu. Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/wiosna
2. Organizator powoła Komisję Artystyczną, która na podstawie nadesłanych rejestracji spektakli dokona kwalifikacji zespołów.
3. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do 14 marca 2017 r.
4. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są potwierdzić swoją obecność na Festiwalu do 17 marca 2017 r.
5. Zespoły zakwalifikowane wezmą udział w całym Festiwalu, tj. 28-30 marca 2017 r.
6. Organizator ma prawo zgłosić na Festiwal zespół działający w jego strukturach.
7. Do VII edycji Festiwalu bez kwalifikacji przyjęte zostaną zespoły, które w VI edycji w/w Festiwalu zdobyły I nagrodę lub Grand Prix.
8. Maksymalny czas montażu i demontażu scenografii: 30 minut.
9. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 60 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
10. Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Szczegółowych informacje odnośnie dostępnego sprzętu udziela Dariusz Bogunia tel. 33 875 31 05. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych.
11. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu
i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, wynikłe z winy występującego zespołu, pokrywane będą przez dany zespół.
12. Kolejność występów ustala Organizator.

13. Zespoły zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych, występów zaproszonych gości oraz planem warsztatów.
14Uczestnicy zespołów zakwalifikowanych są zobowiązani do pełnego i aktywnego uczestnictwa w Festiwalu zgodnie z jej harmonogramem.
15Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów podczas ogłoszenia werdyktu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami (foto/video/audio) podczas prezentacji konkursowych i warsztatów oraz spotkań integracyjnych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
17. Ważne! Zespoły wysyłając zgłoszenie do kwalifikacji proszone są o załączenie materiałów informacyjno-reklamowych grupy.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu.
19. 
W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu, powszechnych norm kultury i współżycia społecznego i braku zasad fair play, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Festiwalu.

Rozdział IV


1. Wyniki kwalifikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/wiosna nie później niż 15 marca 2017 r. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych/występów zaproszonych gości.
2. 
Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do 20 marca 2017 r. uregulować opłatę akredytacyjną w wysokości 150 zł /od osoby, płatną przelewem na konto Organizatora:
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.
W tytule prosimy wpisać „Opłata wpisowa Kocioł 2017” + nazwa zespołu + ilość osób”.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić Organizatorowi w dniu przyjazdu.3. Koszty wpisowego, przyjazdu zespołu oraz przemieszczania się z punktu noclegowego do miejsca Festiwalu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.
4. Organizator zapewnia 2 noclegi w terminie: 28/29 marca i 29/30 marca 2017 r. Wyżywienie: 2 obiady. Śniadania i kolacje we własnym zakresie.
5. Koordynatorem Festiwalu jest Aneta Lachendro, tel. 33 432 26 12, aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu

Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu w porozumieniu z Jury.

Kliknij TUTAJ !

Pobierz plik zbiorczy
regulaminów i kart zgłoszeń