Zasady organizacyjne

Rozdział I

1. Organizatorem V Otwartego Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych „Chcecie Bajki – Oto Bajka”jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal ma charakter otwarty i jest częścią składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 23-30 marca 2017 r.
3. Festiwal odbędzie się 27 marca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie,
ul. Szewska 7.
4. Do udziału w Festiwalu zapraszamy dziecięce zespoły teatralne działające w przedszkolach, szkołach, świetlicach, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Rozdział II

1. Cele Festiwalu:
– przegląd dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych,
– promowanie nowych form realizowania dziecięcych zainteresowań i pasji,
– inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
– inspirowanie instruktorów do teatralnych prób, wyzwalających twórczą postawę dzieci,
– wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności,
– kształtowanie umiejętności konfrontacji i współzawodnictwa oraz pracy w grupie,
– wymiana doświadczeń pomiędzy grupami,
– integracja zespołów.
2. Festiwal składać się będzie z prezentacji konkursowych oraz omówień dla instruktorów.
3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do obecności na Festiwalu.

Rozdział III

1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia do 8 marca 2017 r. na adres: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowieul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów z dopiskiem „Bajka” lub drogą mailową: aneta.lachendro@kultura.andrychow.euRegulamin i Karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/wiosna.
2. Kwalifikacji dokona powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna, która na podstawie nadesłanych materiałów (fotografie lub/i płyta DVD z nagraniem spektaklu, itp.) wyłoni maksymalnie 6 zespołów, które zostaną zaproszone do udziału w Festiwalu.
3. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do 14 marca 2017 r.
4. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołów.
5. Maksymalny czas montażu scenografii: 15 minut.
6. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 20 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
7. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu
i demontażu dekoracji, wynikłe z winy występującego zespołu, pokrywane będą przez dany zespół.

8. Z każdym zespołem (poza instruktorem) powinien być obecny na Festiwalu opiekun lub wychowawca odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.
9. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu, powszechnych norm kultury i współżycia społecznego i braku zasad fair play, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Festiwalu.
10. Wszystkie prezentacje oceni Jury, które przyzna dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
11. Jury oceniać będzie:
– dobór repertuaru,
– reżyserię,
– opracowanie choreograficzne,
– atrakcyjność i pomysłowość przekazu,
– oprawę muzyczną,
– scenografię, dobór kostiumów i rekwizytów,
– technikę wykonania,
– kulturę gestu, ruchu, walory wizualne, dźwiękowe, itp.,
– wartości wychowawcze,
– ogólny wyraz artystyczny.
12. Dopuszczalny nośnik dźwięku: opisana płyta CD.

Rozdział IV

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji konkursowych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
2. Koszty związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu.
4 .Organizator zapewnia uczestnikom Festiwalu ciepły posiłek oraz napój.
5. Koordynatorem Festiwalu jest Aneta Lachendro, tel. 33 432 26 12, aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu

Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu w porozumieniu z Jury.

Kliknij TUTAJ !

Pobierz plik zbiorczy
regulaminów i kart zgłoszeń