Zasady organizacyjne

Regulamin Kocioł 2014

Rozdział I

1. Organizatorem IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży „Kocioł teatralny 2014”( 30.03 – 2.04.14) jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal jest składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 27.03 -2.04 2014 Andrychów. Ma charakter otwarty i konkursowy. Zadaniem, którego będzie poruszenie tematu, problematyki eksperymentu oraz wykorzystywania różnych form przekazu treści
w działaniach teatralnych.
3. Festiwal odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie w dniach od 30.03 do 02.04.2014 roku.
4. Cele:
– prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich,
– promocja twórczości teatralnej,
– wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań,
– nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów zespołów teatralnych,
– szukanie nowych form pracy teatralnej
5. W Festiwalu biorą udział tylko grupy amatorskie. Zespoły profesjonalne mogą wystąpić, ale w charakterze gościa.
6. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z obecnością na całym Festiwalu.
7. Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
8. Na Festiwal składać się będą: prezentacje konkursowe, warsztaty oraz spotkania integracyjne oraz omówienia dla instruktorów. Warsztaty i omówienia są obowiązkowe.
9. W Festiwalu mogą wziąć udział teatry żywego planu, teatry ruchu, teatry piosenki, teatry dramatyczne, itp.
10. Zespoły przyjeżdżają pod opieką instruktora lub opiekuna grupy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
11. Festiwal teatralny adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 19 lat.
12. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Rozdział II

1. Podstawą zgłoszenia na Festiwal jest nadesłanie karty zgłoszenia oraz nagrania dvd spektaklu do dnia 03.03.2014 na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul.Starowiejska 22b
34-120 Andrychów,
dop. Kocioł
lub mailem
aneta.stuglik@kultura.andrychow.eu
2. Kwalifikacji zespołów dokona Komisja powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanych rejestracji spektakli na dvd.
3. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do dnia 12.03.2014 roku.
4. Zespoły zakwalifikowane do dnia 14.03.2014 roku zobowiązane są potwierdzić swoją obecność na Festiwalu.
5. Zespoły zakwalifikowane wezmą udział w całym Festiwalu, tj. od 30.03 d0 2.04.2014
6. Zespoły zakwalifikowane do udziału zobowiązane są przesłać do 14.03.2014 materiały informacyjno -reklamowe zespołu.
7. Podczas festiwalu odbędzie się korowód z udziałem zespołów zakwalifikowanych, które prosimy o prezentację grupy barwnym przebraniem, okrzykiem, transparentem.
8. Organizator ma prawo zgłosić na Festiwal zespół działający w jego strukturach.
9. Szczegółowe informacji udziela koordynator imprezy Aneta Stuglik, tel. 503129078
10. Do IV edycji Festiwalu bez kwalifikacji przyjęte zostają zespoły, które w III edycji w/w imprezy zdobyły I nagrodę lub Grand Prix.

Rozdział III

1. Organizatorzy zapewniają scenę okotarowaną oraz obsługę techniczną. Informacje o potrzebach technicznych należy zamieścić w karcie zgłoszenia.
2. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych oprócz krzeseł i stolików.
3. Spektakle nie mogą przekraczać 60 minut, zaś czas montażu i demontażu 20 minut.
4. Zespoły zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych, występów zaproszonych gości oraz planem warsztatów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji konkursowych i warsztatów oraz spotkań integracyjnych w publikacjach dotyczących Festiwalu.

Rozdział IV

1. Koszty związane z przyjazdem zespołu oraz przemieszczaniem się od pkt noclegowego do miejsca Festiwalu ponosi instytucja zgłaszająca.
2. Instytucja zgłaszająca pokrywa opłatę akredytacyjną od 1 osoby, tj. 130 zł ( 3 noclegi – 30.03/31.03, 31.03/1.04, 1.04/2.04.14 oraz 3 obiady i 1 kolację)
4. Śniadanie i kolacja we własnym zakresie.
5. Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do dnia 14 marca 2014 roku uregulować opłatę akredytacjyjną przelewem na konto Organizatora:
Bank Spółdzielczy Andrychów 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001 W tytule prosimy wpisać ” Kocioł 2014” + nazwa zespołu + ilość osób
6. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone organizatorom najpóźniejdo dnia 14 marca 2014. Rezygnacja z Festiwalu po tym terminie powoduje obciążenia kosztami związanymi z rezerwacją noclegów i wyżywienia.

Rozdział V

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione podczas Festiwalu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu.