Zasady organizacyjne

Regulamin Chcecie Bajki – Oto Bajka – 2014

I.

1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal ma charakter otwarty i jest składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 27.03 -2.04.2014 Andrychów
3. Festiwal odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie w dniu 27marca 2014 r.
4. Odprawa zespołów do godz. 9.30
5. Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu 10.00 MDK Andrychów
Do udziału w Festiwalu zapraszamy dziecięce zespoły teatralne pracujące w szkołach, świetlicach, przedszkolach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem Fesiwalu jest:

– Konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych.
– Promowanie nowych form realizowania się i zainteresowań.
– Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród dzieci.
– Inspirowanie instruktorów do teatralnych prób wyzwalających twórcza postawę dzieci.
– Wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.
– Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
– Wymiana doświadczeń pomiędzy grupami.
– Integracja zespołów.

4. Na Festiwal składać się będą: prezentacje konkursowe oraz omówienia dla instruktorów.
6. Grupa zgłoszona do imprezy zobowiązana jest brać czynnie udział w Festiwalu, czyli podczas imprezy oraz jako widz.

II. Założenia programowe:

1. W Konfrontacjach mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci w wieku przedszkolnym, działające w przedszkolach, szkołach, placówkach kultury.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia.
3. Kwalifikacji dokona powołana przez organizatora komisja artystyczna, która na podstawie nadesłanych materiałów ( fotografie, płyta ze spektaklem, itp) o spektaklu oraz grupie wyłoni max 8 zespołów, które zostaną zaproszone do udziału w Festiwalu.
4. Organizator Konfrontacji poinformuje zespoły o nominacjach do dnia 10.03.2014
5. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołów.
6. Maksymalny czas montażu scenografii do 15 minut.
7. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 20 minut
8. Liczba uczestników w zespole nie może przekroczyć 15 osób.
9. Z każdym zespołem, poza instruktorem, winien być obecny na Festiwalu opiekun, wychowawca, odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.
10. Wszystkie prezentacje oceni Jury, które przyzna dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Zdanie Jury jest niepodważalne.
11. Jury oceniać będzie:

– dobór repertuaru,
– reżyserię,
– opracowanie choreograficzne
– atrakcyjność i pomysłowość przekazu,
– opracowanie muzyczne,
– scenografię, dobór kostiumów, rekwizytów,
– technikę wykonania
– kulturę gestu, ruchu, walory wizualne, dźwiękowe, itp.,
– wartości wychowawcze.
– ogólny wyraz artystyczny

Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownik konkursu w porozumieniu z Jury.
12. Dopuszczalny nośnik dźwięku: płyta CD – opisana.
13. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 03.03.2014 r. na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
34-120 Andrychów
ul. Starowiejska 22b
lub
e-mail: aneta.stuglik@kultura.andrychow.eu
Szczegółowych informacji udziela Aneta Stuglik koordynator imprezy – 0503129078

III.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji konkursowych i warsztatów oraz spotkań integracyjnych w publikacjach dotyczących Konfrontacji.
1. Koszty związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca
2. Zespoły mają obowiązek do dnia 12 marca 2014 uregulować wpisowe w wysokości 5 zł od osoby
przelewem na konto Organizatora: ABS Bank Spółdzielczy Andrychów 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001
W tytule prosimy wpisać ”Chcecie bajki oto bajka” + nazwa zespołu + wpisowe x ilość osób
W ramach wpisowego zapewniamy poczęstunek dla każdego dziecka i opiekunów

IV.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione podczas Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu.