Zasady organizacyjne

ZASADY ORGANIZACYJNE XX OGÓLNOPOLSKIEGO OTWARTEGO FESTIWALU TEATRÓW AMATORSKICH ODEON

1. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej ODEONU nie później niż 30 marca 2013 r.
Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych,
występów zaproszonych gości oraz propozycją warsztatów.

2. Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do dnia 10 kwietnia 2013 r. uregulować opłatę akredytacyjną w wysokości 120,- zł od osoby
płatną przelewem na konto Organizatora:

ABS Bank Spółdzielczy
11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.

W tytule przelewu prosimy wpisać: “Opłata wpisowa ODEON 2013” + nazwa zespołu.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić organizatorom w dniu przyjazdu.

3. Koszty wpisowego i przyjazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.

4. Organizatorzy zapewniają 2 noclegi 25/26 i 26/27 kwietnia 2013 oraz wyżywienie w postaci obiadu (25,26,27)
i kolacji (25,26).

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji
konkursowych i warsztatów w publikacjach dotyczących festiwalu.

6. Szczegółowe informacje:
Aneta Stuglik – tel. 503 129 078 Tel. fax. 33 875 39 45, tel. 33 875 26 28
Informacje – karty zgłoszeń: aneta.stuglik@kultura.andrychow.eu


Regulamin

1. XX Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich ODEON odbędzie się w dniach 25 – 27 kwietnia 2013 roku w Andrychowie i będzie częścią organizowanej w tym czasie WIOSNY W TEATRZE – OGÓLNOPOLSKICH OTWARTYCH SPOTKAŃ TEATRALNYCH.

2. Do części konkursowej mogą być zgłaszane spektakle teatralne amatorskich zespołów, których członkowie ukończyli 15 rok życia (członkowie zespołów zgłoszonych do konkursu nie mogą posiadać dyplomów ukończenia szkół teatralnych, wydziałów aktorskich lub być studentami w/w szkół).

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie nagrania DVD ze spektaklem (plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich lub montażowych) oraz wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 roku na adres :
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ul. Starowiejska 22 b , 34 – 120 Andrychów lub e-mail: katarzyna.przeciszowska@kultura.andrychow.eu

4. Organizator powoła radę programowo – artystyczną, która na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikuje spektakle do konkursu.

5. Laureaci poprzedniej edycji festiwalu są dopuszczeni do udziału na podstawie samej karty zgłoszenia.

Przez „laureata” rozumiemy zespół teatralny, który znalazł się w werdykcie Jury ODEONU z roku 2012. Laureaci mogą zgłosić do konkursu tylko jeden spektakl. Uwaga! Od przyszłego roku będzie obowiązywać zasada, że na podstawie samej karty zgłoszenia będą przyjmowani tylko laureaci, zdobywcy pierwszej nagrody oraz GRAND PRIX.

6. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna (od teatru dramatycznego poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczne, performance, teatry uliczne, kabarety, monodramy, itd.) i uzależniona wyłącznie od wrażliwości i zainteresowań twórców.
7. Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 45 minut, a czas na montaż i demontaż scenografii oraz ustawienie świateł 20 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.

8. Kolejność występów ustala organizator.

9. Prezentacje odbędą się w miejscu wybranym przez twórców w porozumieniu z organizatorem.

Możliwe miejsca prezentacji:

– Miejski Dom Kultury – scena pudełkowa o wymiarach: szerokość 7 metrów, głębokość 12 metrów, wysokość 5 metrów, sala mieści około 350 widzów,

– scena plenerowa przy Pałacu Bobrowskich o wymiarach: szerokość 17 metrów, głębokość 8,5 metra,

– w przypadku teatrów ulicznych mile widziana jest gra w plenerze (park miejski, Plac Mickiewicza)

Jeśli uczestnik konkursu, kierując się swoją wiedzą i dobrem spektaklu, wybierze dla swojej prezentacji inne, niż któreś z w/w miejsc na terenie naszego miasta, powinien jak najszybciej skontaktować się z organizatorami w celu ustalenia szczegółów występu.

10.Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Szczegółowe informacje odnośnie sprzętu znajdują się na stronie internetowej imprezy. Nie zapewnia się natomiast elementów scenograficznych.

11. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, wynikłe z winy występującego zespołu pokrywane będą przez dany zespół.

12. Organizatorzy przewidują warsztaty teatralne dla uczestników przeglądu oraz konsultacje z jurorami.

13. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.

14. Uczestnicy zespołów zakwalifikowanych są zobowiązani do pełnego (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd, brak udziału w warsztatach,dyskusjach, programie integracyjnym – jest niedopuszczalny!) i aktywnego uczestnictwa w imprezie zgodnie z jej harmonogramem.

15. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów na ogłoszeniu werdyktu.