Atrakcje

Kliknij – powiększ mapkę atrakcji

Bajkolandia | 2 czerwca 2019 r. | Atrakcje rozmieszczone w Parku Miejskim:

1 | Scena I

2 | Scena II

3 | Balkon przy scenie I

4 | Sektory

a) zabawy twórcze (Niepubliczne Przedszkole MAŁY BYSTRZAK w Andrychowie)

b) zabawy ruchowe (Fundacja PROMYCZEK)

c) rękodzieło (Wiejski Dom Kultury w Nidku)

d) sektor ceramiczny

e) rękodzieło, zabawki drewniane

f) zabawy twórcze (SP nr 4 w Andrychowie)

g) edukacja poprzez zabawę, malowanie twarzy, itp. (Firma PM Logistyka)

h) edukacja ekologiczna poprzez zabawę (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie)

5 | zabawy sportowe (Akademia Mistrzów Cracovia)

6 | Speedgoal CANAL+, zabawy sportowe (Akademia Piłkarska PROGRESS)

7 | dmuchane struktury (Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Andrychów)

8 | dmuchane struktury, animacje harcerskie (Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Andrychów)

9 | gra miejska /”Dzień harcerski – Czas ich poznać”/ (Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Andrychów)

10 | tor rowerowy (Komisariat Policji w Andrychowie)

11 | wozy: policyjny i strażacki

12 | SP9KUP Andrychowski Klub Łączności DELTA

13 | zabawy integracyjne (Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, Stowarzyszenie „Otwórzmy drzwi na świat”)

14 | konkurs Mini Master Szef (TWÓJ KUCHARZ – TWÓJ TRENER)

15 | działania twórcze (Stowarzyszenie Grupa Twórców MY)

16 | szachy plenerowe /Rodzinny Turniej Szachowy/ (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie)

17 | bańki mydlane, malowanie twarzy, popcorn, itp. (Firma PROBLIND)

18 | Kajaki (Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Andrychów)

19 | bańki mydlane

20 | Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej

21 | KS BESKID Andrychów, Football Academy Beskid Andrychów

22 | miasteczko rowerowe (Straż Miejska Andrychów)

23 | stoiska handlowe (mała gastronomia, balony, itp.)

Rodzinny Turniej Szachowy – Bajkolandia 2019

Organizatorzy:

  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
  • Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Kliknij na powyższy plakat – pobierz regulamin turnieju

Zapraszamy na Konkurs Mini Master Szef! 

Organizatorzy:

  • Twój Kucharz – Twój Trener
  • Head Chef
  • Restauracja Słoneczna w Roczynach
  • Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Kliknij na powyższy plakat – pobierz regulamin

Dzień otwarty w Radiu Andrychów

W niedzielę 2 czerwca nasze radio otworzy drzwi redakcji dla Słuchaczy i Czytelników! Dziennikarze oprowadzą wszystkich zainteresowanych po redakcji, jednocześnie zdradzając tajniki swojej pracy. Chętnie porozmawiamy z Wami, a także pokażemy pracę w reżyserce czy studiu nagraniowym.

Chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w radiu lub dowiedzieć się czegoś więcej o jego strukturze? Pragniesz spersonalizować głosy, które na co dzień słyszysz w domowym radioodbiorniku?
Zapraszamy do nas 2 czerwca w godz. 9.00 – 14.00
Mieścimy się budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 74.
Zapraszamy na dzień otwarty w Radiu Andrychów!Konkurs na Małego Burmistrza: „Andrychów – moja mała zielona Ojczyzna” Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie oraz Centrum Kultury i Wypoczynku we współdziałaniu z Burmistrzem Andrychowa ogłaszają konkurs na Małego Burmistrza Temat edycji 2019: „Andrychów – moja mała zielona Ojczyzna” Regulamin konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie dziecka, które w dniu 2 czerwca 2019 roku
obejmie stanowisko Dziecięcego Burmistrza w ramach obchodów Dnia Dziecka-  Bajkolandia.
I. Format prac konkursowych:
Praca plastyczno-literacka.Praca powinna składać się z dwóch części:
1. Obraz w formacie A3, przedstawiający ulubione zielone miejsce w gminie Andrychów, wykonany z materiałów recyklingowych. Obraz nie musi być płaski, może być przestrzenny.
2. Krótkie opowiadanie o tematyce ekologicznej, rozpoczynające się od słów „W mojej zielonej Ojczyźnie…” (maksymalnie 1200 znaków, ok. 1/2 strony A4). II. Warunki udziału w konkursie:
– Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Andrychów.
– Pracę należy opisać wg wzoru: imię, nazwisko autora, klasa, szkoła, tel. kontaktowy rodzica/opiekuna.
– Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/podopiecznego. III. Tematyka
Gmina Andrychów to nasza mała ojczyzna, w której dominują zielone krajobrazy. Jeśli nie będziemy o nie dbać – znikną. Jak ochronić przyrodę, by te miejsca zachowały swoje piękno i różnorodność? Jak mógłby wyglądać świat bez drzew, krzewów, śpiewających ptaków? IV. Terminy
Samodzielnie wykonane prace należy składać do  18 maja 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie , ul. Krakowska 74 w godz. pon. od 8.00 do 16.00, wt.-pt. od 10.00 do 18.00. Osoba do kontaktu: Alicja Krupnik V. Rozstrzygnięcie konkursu:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową.
Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie i miejscu ogłoszenia wyników.W przypadku odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które zwyciężyło w konkursie, złożonej uprzednio zgody, bądź w przypadku zajścia innych przeszkód uniemożliwiających temu dziecku udział w imprezie, w jego miejsce, jako zwycięzca konkursu, wejdzie kolejne dziecko z listy rezerwowej sporządzonej przez Komisję Konkursową.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS
IMPREZY PLENEROWEJ REKREACYJNEJ BAJKOLANDIA
PARK MIEJSKI W ANDRYCHOWIE
2 czerwca 2019 r.Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w AndrychowieI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy rekreacyjnej będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
3. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest: Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Marianna Żmija – tel. 602 704 263.II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Andrychowa, jak
i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa
i porządku.
4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące się na liście osób biorących udział w występach na estradzie, zatwierdzonej przez Organizatora.
5. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
– materiałów wybuchowych,
– wyrobów pirotechnicznych,
– napojów alkoholowych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.
9. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
10. Stoiska handlowe, które uzyskały stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej w trakcie Imprezy, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
11. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie
z przepisami Ustawy do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt. 7 Regulaminu,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
12. Pomocy medycznej na wypadek nagłej konieczności udziela znajdujący się na terenie Imprezy patrol ratowniczy składający się z dwóch ratowników medycznych.
13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy BAJKOLANDIA zobowiązany jest:
– powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
– powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.
c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę – Marianna Żmija – Dyrektor Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku  w Andrychowie.
d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
– w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
– należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
– nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
– w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
14. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
15. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonym przez Organizatora punkcie.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw  i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej Organizatora, tj. https://www.kultura.andrychow.eu/bajkolandia
– na terenie Imprezy.
18. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2019 r.Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie