Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

Mecenasi Kultury

7.12 (piątek) godz. 9.00

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży gimnazjalnej z naszego regionu.

Przesłuchania i warsztaty recytatorskie dla grup wiekowych I - II rozpoczną się o godz. 9.00, natomiast dla grup wiekowych III - IV o godz. 11.30 i będą przebiegać według kolejności ustalonej przez Organizatora.

Miejsce przesłuchań: Wiejski Dom Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2;

 

Termin składania wypełnionych Kart zgłoszenia mija 3 grudnia 2018 r. w WDK w Targanicach lub CKiW w Andrychowie.

 

 

 

 

Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania

 

Regulamin.pdf  Karta zgłoszeń.pdf

 

 

REGULAMIN

XXVI KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI RELIGIJNEJ

im. Jana Fujawy

TARGANICE 2018

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Wiejski Dom Kultury w Targanicach | Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie


II. CELE KONKURSU:

- popularyzacja religijnej twórczości poetyckiej klasycznej i ludowej;

- przybliżenie twórczości znanych i mniej znanych poetów;

- doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży;

- aktywne włączanie dzieci i młodzieży w obchody pontyfikatu św. Jana Pawła II.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnicy konkursu oceniani będą w czterech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym i klasa „O”;

II grupa – klasy I – III;

III grupa – klasy IV – VI;

IV grupa – klasy VII, VIII oraz gimnazjum.

2. Każda szkoła może wydelegować maksymalnie 4 recytatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.

3. Uczestnicy powinni przygotować jeden wiersz lub fragment wiersza o tematyce religijnej.

Przygotowany utwór należy recytować z pamięci, a czas recytacji nie powinien przekraczać 5 minut.

4. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt lub koszt instytucji delegującej.

5. Jury przysługuje prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz prawo rozstrzygania spraw, które nie zostały w nim uregulowane.

IV. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:

1. Część konkursowa przeprowadzona zostanie 7 grudnia 2018 r. w WDK w Targanicach.

2. Przesłuchania i warsztaty recytatorskie dla grup wiekowych I - II rozpoczną się o godz. 9.00, natomiast dla grup wiekowych III - IV o godz. 11.00 i będą przebiegać według kolejności ustalonej przez Organizatora.

3. Miejsce przesłuchań: sala widowiskowa Wiejskiego Domu Kultury w Targanicach, ul. Floriańska 2.

4. Udział w Konkursie zgłosić należy w terminie do 3 grudnia br.

Zgłoszenie należy przesłać lub dostarczyć do Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b w godz. 7.30 - 15.30, tel. 33 875 39 45 lub do Wiejskiego Domu Kultury
w Targanicach, ul. Floriańska 2 w godzinach otwarcia placówki, tel. 33 875 12 25.

5. Wraz z Regulaminem należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia.

UWAGA!!! Wraz z Kartą zgłoszenia należy dostarczyć tekst mówionego wiersza. Informacje
i szczegóły dot. Konkursu znajdują się na
www.kultura.andrychow.eu/pikon


V. NAGRODY:

Organizator funduje nagrody rzeczowe dla najlepszych recytatorów w każdej grupie wiekowej oraz zapewnia warsztaty recytatorskie dla wszystkich uczestników w dniu przesłuchań konkursowych. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania Konkursu połączonego
z Koncertem Laureatów, 9 grudnia (niedziela) 2018 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Targanicach.


VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w porozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,

w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych
i marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
z siedzibą ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo w Karcie zgłoszenia powyższego Konkursu.