biletna

 

 

 

Mecenasi Kultury

Weź udział w Konkursie! Zaśpiewaj własną wersję utworu zespołu Big Cyc - "Jesteśmy najlepsi"! Szczegóły w czytaj więcej!

 

Jesteśmy najlepsi! /z repertuaru BIG CYC/


Kiedy w oczy wieje wiatr
Przeciw nam jest cały świat
Jesteśmy najlepsi
Przełamiemy ślepy los
Pokażemy swoją moc
Jesteśmy najlepsi
Drzemie w nas zwycięstwa sól
Pokonamy własny ból
Jesteśmy najlepsi
Zawsze naprzód chcemy brnąć
By na top się szybko wspiąć
Jesteśmy najlepsi

Raz, dwa, trzy
Zwyciężymy właśnie my
Niech się leje pot i niech kapią łzy
My wracamy znów do gry
/2x

Gdy przegrana jest o włos
Potrafimy zadać cios
Jesteśmy najlepsi
Zdobędziemy szczyty gór
Rozbijemy głową mur
Jesteśmy najlepsi
Nawet kiedy wieje chłód
Wszyscy razem zawsze w przód
Jesteśmy najlepsi
Niech przeciwnik o tym wie
Że my nie poddamy się
Jesteśmy najlepsi

Raz, dwa, trzy
Zwyciężymy właśnie my
Niech się leje pot i kapią łzy
My wracamy znów do gry
/4x

 

REGULAMIN

Konkurs Zaśpiewaj własną wersję utworu zespołu Big Cyc „Jesteśmy najlepsi”

zwany dalej Konkursem

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie z siedzibą w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b, zwany dalej: Organizatorem.

2.     Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Redakcja Nowin Andrychowskich oraz Radia Andrychów z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 74, tel. 33 875 23 13, e-mail: , zwany dalej Koordynatorem.

3.     Czas trwania Konkursu: 28.07 – 25.08.2017 r.

4.     Konkurs adresowany jest do wszystkich lubiących śpiewać, zarówno do amatorów jak i profesjonalistów (dopuszcza się udział zarówno solistów jak i grup/zespołów), zwanych dalej Uczestnikiem.

5.     Nagrodą główną w Konkursie jest występ z zespołem Big Cyc i zaśpiewanie utworu „Jesteśmy najlepsi” podczas koncertu SCENA ANDRYCHOWSKA, który odbędzie się 3 września 2017 r. na Stadionie AKS Beskid w Andrychowie, ul. Kościuszki 1. Zwycięzca otrzyma również zestaw upominków od Organizatora.

6.     Komunikaty i informacje na temat Konkursu emitowane będą na antenie Radia Andrychów oraz publikowane na stronach: www.kultura.andrychow.eu, www.250lat.andrychow.eu, www.nowiny.andrychow.eu oraz na profilach FB: www.facebook.com/kulturaandrychow, www.facebook.com/nowiny.andrychowskie.

 

II.    ZASADY KONKURSU

1.     Konkurs polega na zaśpiewaniu utworu „Jesteśmy najlepsi” zespołu Big Cyc i utrwaleniu tego wykonania w postaci nagrania wideo lub audio. Film lub nagranie audio należy dostarczyć do Koordynatora Konkursu:
– osobiście do siedziby Koordynatora na nośniku DVD lub pamięci przenośnej (w przypadku dużych plików)
– udostępnić w chmurze internetowej
– pliki o rozmiarze do 45MB można przysyłać na adres: .

2.     Specyfikacja plików:
– podkład muzyczny oraz tekst do pobrania na: www.kultura.andrychow.eu oraz www.250lat.andrychow.eu
– dopuszczalna możliwość nagrania wersji z własnym akompaniamentem
– minimalne parametry nagrania wideo: format obrazu 16:9; rozdzielczość minimum 960x540px; dostępne formaty pliku: .avi, .mp4, .mpg lub .mov
– minimalne parametry nagrania audio: .mp3 lub .wav

3.     Dokonując zgłoszenia należy podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwę grupy/zespołu, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego. Uwaga: W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych*
*Zgoda do pobrania na stronach: www.kultura.andrychow.eu/pikon oraz www.250lat.andrychow.eu.

4.     Wyboru zwycięskiego nagrania dokona jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

5.     Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszone na antenie Radia Andrychów oraz opublikowane na stronach: www.kultura.andrychow.eu, www.250lat.andrychow.eu, www.nowiny.andrychow.eu oraz na profilach FB: www.facebook.com/kulturaandrychow, www.facebook.com/nowiny.andrychowskie, zaś zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach: www.kultura.andrychow.eu, www.250lat.andrychow.eu, www.nowiny.andrychow.eu oraz na profilach FB: www.facebook.com/kulturaandrychow, www.facebook.com/nowiny.andrychowskie.

3.     Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4.     Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem.

5.     Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym Regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie ewentualnie osiągniętego zwycięstwa w Konkursie.

6.     Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia na antenie Radia Andrychów oraz na stronach: www.kultura.andrychow.eu, www.250lat.andrychow.eu, www.nowiny.andrychow.eu oraz na profilach FB: www.facebook.com/kulturaandrychow, www.facebook.com/nowiny.andrychowskie.

7.     Uczestnik Konkursu równocześnie przekazuje na rzecz Organizatora wszelkie prawa do dysponowania nagraniem oraz oświadcza i zapewnia, że emisja nagrania nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia dla osób uczestniczących przy jego tworzeniu i produkcji.

8.     Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.

9.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

10.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Kliknij - pobierz:

Treść piosenki - wersja odt / - kliknij

Podkład instrumentalny - kliknij

Regulamin konkursu - wersja odt / wersja pdf

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w konkursie - wersja odt / wersja pdf